To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10256/3208

Educación y jóvenes ex-tutelados: revisión de la literatura científica española
Montserrat Boada, Carme; Casas Aznar, Ferran
Quin és el nivell educatiu dels joves que han passat pel sistema de protecció social a la infància? En la majoria dels països no es pot contestar aquesta pregunta. No existeixen dades sistemàtiques ni estadístics oficials, exceptuant el Regne Unit. En el present article es realitza una revisió de la literatura científica espanyola a través d’estudis i programes que aporten dades indirectes o directes sobre l’escolarització i el nivell formatiu dels joves de població general en contrast amb els de el sistema de protecció. Alguns d’aquests treballs ens indiquen que aquests joves tenen un nivell educatiu baix i un abandó escolar prematur molt accentuat comparat amb la població general, sent tots dos factors freqüentment citats com de risc a l’exclusió social. La invisibilitat estadística en la qual es troba el col•lectiu de nens i nenes tutelats i més concretament la referida ala seva educació, ve acompanyada d’una escassetat d’investigació i de programes orientats a la inclusió d’aquests joves en els diferents nivells d’educació. Aquesta revisió persegueix obrir un debat ara com ara poc implantat però necessari
What is the educational level of young people leaving care? In most countries we can not answer this question. There are no systematic or official statistical data, except in the case of the United Kingdom in the recent years. In this article we do a review of Spanish literature through studies and programs that provide direct or indirect data on the education and training level of young people in general population in contrast to children in care or young people leaving care. Some of these studies indicate that children in care have a low educational level and an early school leaving in compared with the general population, two factors often cited as risk to social exclusion. The statistical invisibility related to young people leaving care and specifically referring to his education, is accompanied by a shortage of research and programs focusing on the inclusion of young people in various levels of education. This review aims to open now a necessary debate
Política educativa -- Espanya
Education and state -- Spain
Benestar social -- Espanya
Social welfare -- Spain
Tutela i curatela -- Espanya
Guardian and ward -- Spain
Joves problemàtics -- Espanya
Problem youth -- Spain
Reconeixement-NoComercial 3.0 Espanya
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.ca
Article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Universidad Nacional de Educación a Distancia (Espanya). Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters