Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10854/3469

Anàlisi de la gestió de fons d’inversió de renda variable en el període 2009-2013
Grèbol Deseures, Marc
Universitat de Vic. Facultat d'Empresa i Comunicació
La crisi financera que es va originar l’any 2007 va tenir uns efectes devastadors a tots els àmbits de l’economia. El mercat hipotecari es va desplomar i l’accés al crèdit es va restringir a la majoria de la població. Els efectes que va tenir la crisi sobre aquests mercats han estat analitzats i estudiats repetidament en diverses assignatures. Però el que es vol observar amb la realització d’aquest treball són els efectes que va provocar la crisi econòmica sobre un altre àmbit del mercat financer, el mercat de fons d’estalvi i més concretament, en el de fons d’inversió. Aquest treball vol analitzar si els mercats espanyol i europeu de fons d’inversió ha patit els efectes de la crisi econòmica i si ha estat així, en quin grau s’han vist afectats. Aquests mercats venen regits per experts professionals en la matèria i la rendibilitat d’aquests actius vindrà determinada per la gestió que aquests facin. Per poder mesurar si la seva gestió aconsegueix millorar els resultats que podríem obtenir invertint en el mercat, utilitzarem uns índexs financers anomenats mesures de performance. Dins el ventall disponible de fons d’inversió, ens centrarem en el mercat de renda variable ja que és el que presenta major variabilitat i està més sotmès a possibles canvis en el mercat. En concret s’analitzaran els resultats de la gestió del mercat de fons d’inversió de renda variable durant els anys posteriors a la crisi fins a l’actualitat tant al mercat espanyol com al mercat europeu per diferents categories de fons.
The financial crisis that originated in 2007 had devastating effects on all areas of the economy. Mortgage market collapsed and credit access was restricted to the majority of the population. The effects of the crisis had on these markets have been analyzed and studied repeatedly in various subjects. But what you want to see the completion of this work are the effects that caused the economic crisis on another area of the financial market, the market for savings fund and more specifically in the investment fund. This study aims to analyze whether the Spanish and European markets mutual fund has suffered the effects of the economic crisis and if it was so, to what extent were affected. These markets sell governed by professional experts in the field and the profitability of these assets will be determined by the management that they do. To measure if the management is able to improve the results you could get by investing in the market, use indexes called financial performance measures. Within the range of available funds, we will focus on the equity market as it is the one with greater variability and is more subject to possible changes in the market. Specifically analyzed the results of the management of market equity funds during the years after the crisis to the present in both Spanish market as the European market for different categories of funds.
Curs 2013-2014
2014
Risc
Inversions
Crisi financera global
Tots els drets reservats
33 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
trealu_a2014_grebol_Analisi_gestió_fons.pdf 994.1 KB PDF

Mostrar el registro completo del ítem