Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10854/3273

Construcció d'un equip per a la producció de cervesa artesana
Garcia Serrano, David
Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica Agrícola
Catalunya és un dels territoris on hi ha hagut més auge del sector de la cervesa artesana, i són molt nombroses les microcerveseries i les botigues especialitzades on es poden trobar els recursos materials necessaris, a més de ser centres difusió de coneixements relacionats. Així, doncs, aquest projecte està emmarcat en un context que permet el desenvolupament de tècniques d’elaboració de cervesa artesana. Aquest projecte es basa en la construcció d’un equip amb materials reutilitzats i amb un pressupost limitat que permet reproduir a petita escala els processos d’elaboració que es duen a terme en les microcerveseries artesanes actuals. El projecte s’ha assentat sobre la comprensió dels fonaments teòrics i pràctics del procés d’elaboració de cervesa, i amb l’experiència inicial d’elaboració de cervesa amb un equip bàsic de tipus homebrewer. Per minimintzar costos els tancs s’han construït a partir de barrils de cervesa i les parts sobrants s’han aprofitat per a altres elements. S’han emprat elements quotidians com una olla a pressió i s’ha construït un sistema regulador de pressió (per al tanc de fermentació cilindrocònic isobàric construït) en lloc d’adquirir-lo. S’ha posat l’èmfasi en minimitzar la necessitat de manipulació manual durant l’elaboració. Per tant, s’han instal·lat els components de l’equip formant un circuit tancat amb sistema de bombeig, i s’ha incorporat un sistema que permet el control i la lectura de les temperatures de cada procés. Altres elements són el sistema de filtres amb mecanisme de tub en forma d’ela (que permet l’extracció del most dels tanc de maceració i de cocció d’una manera efectiva i sense necessitat de manipulació) i el sistema de dutxa (que permet automatitzar el procés de rentat i filtrat). Un element que distingeix aquest equip d’altres equips emprats en algunes microcerveseries artesanes és el tanc de fermentació cilindrocònic isobàric amb vàlvula controladora de pressió, que permet prescindir de la doble fermentació en ampolla, ja que permet aprofitar el gas carbònic produït durant la fermentació per la carbonatació de la cervesa. Es pot concloure que gràcies a les seves característiques, l’equip permet realitzar successives elaboracions obtenint el mateix producte amb les mateixes característiques organolèptiques, principalement gràcies a la cambra de fermentació, que permet realitzar les etapes de fermentació, maduració i clarificació controlant la temperatura desitjada; al tanc de maceració amb aïllament, que permet realitzar el procés a temperatura constant sense pèrdues tèrmiques i al sistema de control de temperatura de totes les etapes. L’únic inconvenient és que, degut a la manca pressupostària, ha estat impossible l’adquisició d’un sistema d’embotellament isobàric que permeti realitzar l’embotellament sense pèrdues del gas carbònic. Per tant, el producte final pot embotellar-se amb una lleugera pèrdua de gas o es pot emmagatzemar en el mateix fermentador cilindrocònic per al seu consum directe, a l’estil d’alguns brewpubs.
Catalonia has seen a rapid development of the craft beer sector and the set-up of many microbreweries and specialised stores, which offer material and knowledge resources. Therefore, this project belongs in a context which fosters the development of craft beer techniques. This project is based on the construction of craft beer making equipment using reused material and on a limited budget. The equipment allows carrying out the production process of microbreweries on a small scale. The understanding of the theoretical and practical foundations of the craft beer making process and the experimentation with a homebrewer kit have served as a basis. In order to minimise the cost of construction, the tanks have been built using reused beer kegs, and the non-used parts have been used for other components. Everyday utensils such as a pressure cooker have been used, and a pressure regulator system (for the built cylindrical-conical fermentation tank) has been built instead of bought. The reduction of manual manipulation has been stressed. Therefore, the components of the equipment form a closed circuit, and among other elements, the following have been installed: temperature control system, filters with L-tube for the extraction of the wort of the mashing and hot water tank and a sparge arm for lautering and sparging. A component which distinguishes this equipment from others used in some microbreweries is the cylindrical-conical isobaric fermentation tank with a pressure regulator system, which allows to disregard secondary fermentation after bottling, as it allows the use of the carbon dioxide gas produced during fermentation for beer carbonation. One of the main elements is the fermentation chamber, which allows fermenting, maturing and clarifying beer controlling the desired temperature. This allows the brewing of any style of beer, regardless of the required temperature of theses stages of the process. It can be concluded that thanks to the equipment characteristics consecutive batches can be produced with almost identical organoleptic characteristics, mainly thanks to the fermentation chamber, which allows the control of fermentation, conditioning and clarification temperatures; to the mash tank with thermal insulation which allows regular temperature during the mashing without heat lost, and to the temperature control system. The only inconvenience is that due to the lack of budget, it has been impossible to purchase an isobaric bottle filler which could allow bottling the beer without carbon gas loss. Therefore, the beer can be bottled with a slight gas loss or it can be stored in the same cylindrical-conical fermentation tank for direct consumption, as in many brewpubs.
09-2014
Cervesa -- Indústria i comerç
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:
113 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
trealu_a2014_garcia_david_construccio.pdf 3.488 MB PDF

Mostrar el registro completo del ítem