Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10854/280

Les captacions d'aigua destinada al consum humà al Principat d'Andorra: Anàlisi del marc jurídic actual, definició del procediment d'autorització i sistema d'informació geogràfic sobre les captacions i els perímetres de protecció associats
Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica Agrícola
RESUM L’aigua és un recurs limitat necessari per a l’establiment de qualsevol forma de vida sobre la Terra. Aquest recurs, es veu regit pel cicle hidrològic i durant les diferents fases del seu cicle, l’aigua pot ser captada per ser aprofitada per l’ésser humà. En els darrers anys, la necessitat d’aigua per a la població ha estat incrementada provocant un impacte negatiu sobre aquest recurs. Per aquest motiu sorgeix la necessitat de crear polítiques globals per protegir l’aigua que vagin encaminades a minimitzar l’efecte negatiu provocat per l’home. Tota captació d’aigua destinada al consum humà ha de garantir uns paràmetres de qualitat i per tal de poder aconseguir aquest objectiu amb eficàcia és imprescindible l’aplicació d’una eina legal molt important: els perímetres de protecció. A l’article 6 de la Llei de policia i protecció de les aigües del 31 de juliol del 1985, s’estableix que tota captació d’aigua potable haurà de quedar aïllada mitjançant un perímetre de protecció, a l’interior del qual no podrà dur-se a terme cap activitat sense prèvia autorització de Govern. Els objectius principals d’aquest estudi son recopilar la informació existent en referència a les captacions d’aigua i els seus respectius perímetres de protecció, elaborar una base de dades que pugui contenir tota la informació existent i elaborar cartografia especifica amb la finalitat de realitzar una diagnosi de la situació actual de les captacions i perímetres associats i identificar els principals riscos potencials existents en aquestes àrees. Entre les conclusions mes rellevants obtingudes amb aquest treball, cal destacar que s’ha constatat que algunes activitats antròpiques potencialment contaminants es troben situades en zones properes a les captacions destinades a consum humà, inclòs dins dels seus perímetres de protecció, amb el conseqüent risc que aquesta situació comporta. SUMMARY The water is a limited resource necessary for the establishment of any living about the Earth. This resource is seen governed by the hydrological cycle and during the different phases of its cycle, the water can be picked up for being used by the human being. In the last years, the need of water for the population has been increased producing a negative impact about this resource. For this motive the need to create global policies to protect the water that go directed to minimize the negative effect provoked by the human appears. Every catchments of water destined to the human consumption have to guarantee some parameters of quality and in order to be able to achieve this goal with efficiency the application of a very important legal tool is indispensable: the perimeters of protection. In the article 6 of the Law of policeman and protection of the waters of the 31st July of 1985, it is established that every catchments of potable water will have to come off isolated through a perimeter of protection, in the inside of which any activity will be able to be carried out without previous authorization of Government. The main goals of this sleep study to collect the existing information with regard to the catchments of water and its respective perimeters of protection, to elaborate a data base that can contain all the existing information and to elaborate cartography that specifies in order to carry out a diagnostic of the current situation of the catchments and associated perimeters and identify the main existing potential risks in these areas. Among the relevant month conclusions obtained with this work, it is necessary to highlight that it has been ascertained that some anthropological activities potentially pollutants are placed in zones nearby to the catchments destined to human, included consumption in its perimeters of protection, with the consequent risk that this situation entails. Director/a: Carles Miquel Garcia Avalador/a: Lídia Raventós i Canet
Aigua -- Captació
Hidrogeologia
Aigua -- Qualitat
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
trealu_a2010_casals_neus_captacions.pdf 4.337 MB application/pdf Vista/Abrir

Mostrar el registro completo del ítem