Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10854/254

Aplicatiu per gestionar la informació administrativa, tècnica i comptable per una empresa constructora
Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Les tendencies del mercat actual i futur obliguen a les empreses a ser cada vegada més competitives. Tota empresa que desitgi competir en el mercat actual ha de considerar la informació com un dels seus principals actius. Per aquesta raó, és necessari que l’empresa disposi dels sistemes d’informació adequats per ser gestionada. En les pimes ( petites i mitjanes empreses ), i en la majoria dels casos, la seva informació es troba repartida en diversos aplicatius informàtifcs. Això comporta principalment una duplicitat de dades, costos de manteniment i possibles errades en la informació. Dins del sector de les pimes, es troben empreses contructores d’un volum petit o mig, les quals enmagatzemen molta informació tècnica i de planificació per desemvolupar els seus projectes. Aquesta necessitat els hi suposa, tenir un aplicatiu eficient per la gestió i seguiment de la producció de les seves tasques i per altra banda l’aplicatiu necessari com qualsevol pime a nivell administratiu i comptable. L’objectiu principal d’aquest treball és generar un aplicatiu que integri la informació administrativa, comptable i tècnica per una empresa constructora. Amb l’assoliment d’aquest objectiu l’empresa constructora guanya temps en l’entrada i accés a les dades, evita la seva duplicitat i redueix el seu manteniment. En resum, redueix els costos de l’empresa i augmenta la seva seguretat en la informació. Un el mercat, existeixen aplicatius anomenats ERP ( Enterprise resource planning o sistemes de planificació de recursos ) els quals la seva gran virtud es la integració de les dades. Aprofitant aquests aplicatius i seleccionant-ne el més adequat, s’ha generat la part de gestió i planificació necessària per l’empresa constructora integrant-la i personalitzant-la en els processos existents de l’aplicació ( comptabilitat, ventes, compres, recursos humans, magatzems, etc… ) Entre les conclusions més rellevants obtingudes en aquest treball, voldriem destacar la millora i reducció d’entrada, accés i manteniment de la informació, l’històric que proporciona l’eina i per tan la millora de la gestío i planificació de l’empresa. The tendencies of the current and future market obliges to the companies to be more and more competitive. All company that wishes to compete in the current market has to consider the information as one of its main assets. For this reason, it is necessary that the company has suitable information systems to be managed. In the [PIMES] SAMC ( Small and Medium Companies), and in the most of cases, its information is found distributed in several informatic applications. That involves mainly a duplicity of data, costs of maintenance and possible errors in the information. Within the sector of the SAMC, we can found building companies with small or middle volume, which stores a lot of technical data and of planning for developing its projects. This need supposes, to have an efficient application for the management and the following of its tasks and works production and on the other hand tthey have to have the necessary application, as everyone SAMC, to an administrative level and countable. The main goal of this work is to generate an application that makes up the administrative, countable and technical information for a construction company. With the achievement of this objective the construction company earns time in the entrance and access to data, avoids its duplicity and reduces its maintenance. In short, reduces the costs of the company and increases its security in the information. In the market, there are applications called ERP ( Enterprise Resource Planning) where its big one virtue is the integration of the datum. Making good use of these applications and selecting the most suitable one, has been generated the management part and necessary planning for the construction company making up it and personalizing it in the existing processes of the application ( accounting, selling, purchases, human resources, stores, etc… ) Between the most relevant conclusions obtained in this work, we would like to emphasize the improvement and the reduction, access and maintenance of the information, and the historic one that gives the tool and for this reason the improvement of the management and of the planning of the company. Director/a: Ma. Dolors Anton i Solà
Empreses -- Direcció i administració -- Construcció
Empreses -- Gestió de la informació
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
trealu_a2009_moral_angel_aplicatiu.pdf 1.759 MB application/pdf Vista/Abrir

Mostrar el registro completo del ítem