To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10854/242

Gestió de pressupostos per a la construcció
Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i en Informàtica de Sistemes
En els últims anys el sector de la construcció ha experimentat un creixement exponencial. Aquest creixement ha repercutit sobre molts aspectes: des de la necessitat de tenir més personal a les obres, la implantació d’unes oficines per a poder gestionar la compatibilitat i portar un control sobre les obres fins a la necessitat d’haver de disposar de programes informàtics específics que ajudin a realitzar la feina de la manera més còmode i àgil possible. El projecte que s’ha dut a terme consisteix a cobrir una d’aquestes necessitats, que és la de la gestió dels pressupostos en les diferents obres que els constructors realitzen. Utilitza la base de dades de l’ITEC (institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya) sobre la qual treballen la immensa majoria dels arquitectes quan dissenyen les obres, però també permet entrar les pròpies dades que el constructor vulgui. L’usuari de l’aplicació podrà fer pressupostos per obres de nova construcció, reformes ... agrupant cada una d’elles per capítols. Aquests capítols els podem entendre com les diferents fases a dur a terme, per exemple: la construcció dels fonaments, l’aixecament de les parets o fer la teulada. Dins dels capítols hi trobem les partides, que és un conjunt de materials i hores de feina i maquinària per a dur a terme una part de l’obra, com per exemple seria fer un envà de separació entre habitacions. En aquest cas hi tindríem els diferents materials que necessitaríem, totxanes, morter; les hores de manobre necessàries per aixecar-la, el transport de tot el material fins a l’obra... Tots aquests paràmetres (materials, hores, transport...) s’anomenen articles i van inclosos a dins de les partides. Aquesta aplicació està dissenyada per funcionar en un entorn client/servidor, utilitzant com a servidor un Linux OpenSuse 10.2 i com a clients estacions de treball amb Windows XP, tot i que també podríem utilitzar d’altres versions dels sistemes operatius de Microsoft. L’entorn de desenvolupament utilitzat és el del llenguatge FDS , el qual ja porta integrat un gestor de fitxers que és el que es farà servir. In the last years the sector of the construction has experienced an exponential growth. This growth has repelled on many aspects: from the necessity to have more personnel to works, the implantation of offices to be able to manage the accounting and to take a control on works to the needed one to have specific computer science programs that they help to make the work of possible the most comfortable and agile way. The project that has been carried out consists of covering one with these necessities, that she is one of the management of the budgets in the different works that the constructors make. It uses the data base of the ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya) on which work the immense majority of the architects when the design works, but also allows to enter the own data that the constructor wants. The user of the application will be able to make budgets by works of new constructions, reforms... grouping each one of them by chapters. These chapters we can understand them like the different stages to carry out, for example: the construction of the foundations, the rise of the walls or to make the tile roof. Within the chapters we found the games , that it is a set of materials, working hours and machinery to carry out a part of the work, as for example would be to make a partition of separation between rooms. In this cas we would have the different materials that we would need, bricks, mortar; the hours of trowell necessary to raise it, the transport of all the material until the work... All these parameters (material, hours, transport) are denominate articles and go including within the games. This application is designed to work in surroundings client/server, using like servant a Linux OpenSuse 10.2 and clients workstations with Windows XP, although also we could use other versions of the operating systems of Microsoft. The surroundings of used development is the FDS language, which already takes integrated a file manager who is what it will be used. Director/a: Ma. Dolors Anton i Solà
Construcció -- Pressupostos
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format View
trealu_a2007_alvarez_ignasi_gestio.pdf 1.948 MB application/pdf View/Open

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters