Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10854/234

Entorn de gestió de dades d'ornitologia
Muñoz Argemí, Manel
Des de fa uns anys, des de l’EPS de la UVic, s’està duent a terme el desenvolupament d’un dispositiu electrònic que proporciona la capacitat de capturar dades sobre un niu d’ocells. El projecte e-niu, que es pot seguir a www.tutara.info/e-niu, està actualment en una fase de test., i s’ha desenvolupat sobretot la part hardware. Aquest projecte té com a objectiu principal crear un entorn web per poder gestionar les dades que s’obtenen del niu d’ocells informatitzat (e-niu). Les dades que ens arriben dels e-nius estan en un arxiu de text, i el que es pretén és que l’usuari que controla el niu, pugui fer diversos anàlisis de les dades d’aquest. A més de poder veure els resultats en diversos tipus de gràfics, també se li vol donar la opció de treure els resultats en format taula o en format Excel, un format aquest últim, molt interessant, ja que donaria a les dades una gran possibilitat de ser tractades posteriorment, com fer seleccions del tipus de dades, treure percentatges, crear altres tipus de gràfics, etc. L’altre gran objectiu és el fet de poder treballar en la creació d’un entorn web complert a nivell gairebé professional amb l’aprenentatge que això comporta, ja que s’ha aplicat la tecnologia client-servidor, és a dir, que el llenguatge de programació està dins el servidor, i quan algun usuari l’executa, el sistema només li envia la presentació en HTML. El sistema de programació que es fa servir és el de les tres capes. La capa de dades, que està formada per una base de dades relacional del tipus MySQL i és on emmagatzemarem tota la informació. La capa de programació de la que s’encarrega el llenguatge PHP, és on s’efectua tot el tractament de les dades i finalment, la capa de presentació, que és la que s’encarrega de mostrar les dades al client en el navegador mitjançant els templates de HTML.
Years ago, from the EPS of the UVic, is being carried out the development of an electronics that provides the capacity to capture data on a nest of birds. The project e-nest can be followed on www.tutara.info/e-niu, and nowadays is in a stage of test, and the mainly part has been developed is the hardware. This project must like primary target create surroundings Web to be able to manage the data that are obtained from the nest of birds computerized (e-nest). The data arrive to us from the e-nests in a text file, and the nest control’s user can make diverse analyses of these data. In addition to being able to see the results in several types of graphs, also we can take the results in formed table or Excel format; this one is very interesting because we have the great possibility of treated the data, like making selections of the data type, removing percentage, to create other types of graphs, etc. The other great objective is the fact of being able to work in the creation of surroundings complete Web at almost professional level with the learning that this involve. It has been applied to the technology client-server which the programming language is inside the server, and when some user executes it, the system only shows the presentation in HTML. We use the three layers programming system. The layer of data is formed by a relational database of the MySQL type and is where we will store all the information. The programming layer of which language PHP is in charge, is where all the treatment of the data takes place finally and, the presentation layer, show the data to the client in the navigator by means of templates of HTML.
14-02-2008
http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
trealu_a2008_munoz_manel_entorn.pdf 1.176 MB application/pdf Vista/Abrir

Mostrar el registro completo del ítem