Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10854/1886

Eficiència energètica aplicada a les instal·lacions de la Universitat de Vic
Nieto Moral, Benjamí
Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria d'Organització Industrial
En termes generals, es pot definir l’Eficiència Energètica com la reducció del consum d’energia mantenint els mateixos serveis energètics, sense disminuir el nostre confort i qualitat de vida, protegint el medi ambient, assegurant el proveïment i fomentant un comportament Sostenible al seu ús. L’objectiu principal d’aquest treball, és reduir el consum d’energia i terme de potència contractat a la Universitat de Vic, aplicant un programa d’estalvi amb mesures correctores en el funcionament de les seves instal·lacions o espais. Per tal de poder arribar a aquest objectiu marcat, prèviament s’ha realitzat un estudi acurat, obtenint tota la informació necessària per poder aplicar les mesures correctores a la bossa més important de consum. Un cop trobada, dur a terme l’estudi de la viabilitat de la inversió de les mesures correctores més eficients, optimitzant els recursos destinats. L’espai on s’ha dut a terme l’estudi, ha estat a l’edifici F del Campus Miramarges, seguint les indicacions d’Arnau Bardolet (Cap de Manteniment de la UVIC). Aquest edifici consta d’un entresol, baixos i quatre plantes. L’equip de mesura que s’ha fet servir per realitzar l’estudi, és de la marca Circutor sèrie AR5-L, aquests equips són programables que mesuren, calculen i emmagatzemen en memòria els principals paràmetres elèctrics en xarxes trifàsiques. Els projectes futurs complementaris que es podrien realitzar a part d’aquest són: instal·lar sensors, instal·lar mòduls convertidors TCP/IP, aprofitar la xarxa intranet i crear un escada amb un sinòptic de control i gestió des d’un punt de treball. Aquest aplicatiu permet visualitzar en una pantalla d’un PC tots els estats dels elements controlats mitjançant un sinòptic (encendre/parar manualment l’enllumenat i endolls de les aules, estat d’enllumenat i endolls de les aules, consums instantanis/acumulats energètics, estat dels passadissos entre altres) i explotar les dades recollides a la base de dades. Cada espai tindria la seva lògica de funcionament automàtic específic. Entre les conclusions més rellevants obtingudes en aquest treball s’observa: · Que és pot reduir la potència contractada a la factura a l’estar per sota de la realment consumida. · Que no hi ha penalitzacions a la factura per consum de reactiva, ja que el compensador funciona correctament. · Que es pot reduir l’horari de l’inici del consum d’energia, ja que no correspon a l’activitat docent. · Els valors de la tensió i freqüència estan dintre de la normalitat. · Els harmònics estan al llindar màxim. Analitzant aquestes conclusions, voldria destacar les mesures correctores més importants que es poden dur a terme: canvi tecnològic a LED, temporitzar automàticament l’encesa i apagada dels fluorescents i equips informàtics de les aules “seguint calendari docent”, instal·lar sensors de moviment amb detecció lumínica als passadissos. Totes les conclusions extretes d’aquest treball, es poden aplicar a tots els edificis de la facultat, prèviament realitzant l’estudi individual de cadascuna, seguint els mateixos criteris per tal d’optimitzar la inversió.
Generally speaking, energy efficiency can be defined as the reduction of energy consumption keeping the same energetic services without reducing comfort and quality of life always protecting the environment, guaranteeing the supply and encouraging a sustainable behaviour. The main aim of this project is the reduction of the energy consumption and the demand charge subscribed in the University of Vic implementing a saving plan with corrective measures in operating facilities. In order to achieve this aim, an accurate study was previously carried out to obtain all information needed to take the corrective measures in the most important usage basket. With this information, the viability study of investing the most efficient corrective measures optimizing the resources allocated was executed. The study was carried in Campus Miramarges F building following instructions from Arnau Bardolet (Head of the Maintenance Service of the University of Vic). This building consists of an entresol, a ground floor and four floors. The measure equipment used was an AR5-L Circutor, which is a programmable that measures, calculates and stores in memory the main electric parameters in three-phase networks. Other improvements could be achieved such as installing sensors and TCP/IP converter modules, making the most of the intranet and create a SCADA with synoptic administration and control from a working point. This application allows the displaying in a PC screen of all the states of elements controlled by a synoptic (switch on and switch off classroom lighting and plugs, accumulated and instant energy consumption, the state of the corridors, etc.) and exploiting data gathered in the database. Every area would have its specific automatic operation logic. The most outstanding conclusions obtained in this project are the above mentioned: · Subscribed demand can be reduced in invoice because of being under the demand actually consumed. · There are not invoice penalty charges for reactive consumption because the compensator works properly. · The hours of start of energy consumption can be reduced because it does not correspond to the teaching. · Tension and frequency values are normal. · Harmonics are at the threshold of the maximum Analysing these conclusions, it is worth emphasizing the most important corrective measures to be taken: technological change to LED, automatically temporization in switching on and switching off fluorescents and computing equipment in the classroom according to teaching hours and installing motion sensors with light detection in the corridors. All conclusions taken from this project can be developed in all faculty buildings, previously having carried out the individualised study of each one following the same criteria in order to optimize the investment.
18-09-2012
Energia -- Estalvi
Instal.lacions elèctriques
Universitat de Vic
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:
64 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat de Vic
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
trealu_a2012_nieto_benjami_eficiencia.pdf 2.683 MB PDF

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados